Registrácia kontaktnej osoby pre zápis zamestnancov na vstupné testy
Registrácia kontaktnej osoby pre účel zápisu zamestnancov dodávateľských organizácií a spolupracujúce osoby na školenie z bezpečnosti a všeobecnej spôsobilosti pre vstup, bezpečný pohyb a výkon práce v JAVYS, a. s. Kontaktná osoba je oprávnená vytvoriť prístupové kontá zamestnancov dodávateľských organizácií k vzdelávaciemu obsahu a zapsať ich na termíny vstupných testov. Pre jednu dodávateľskú organizáciu je možné registrovať viacero kontaktných osôb.

Zápis kontaktnej osoby


Postup registrácie kontaktnej osoby:
V tomto formulári si vytvoríte prístupové konto do rozhrania vzdelávacieho a testovacieho portálu spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., umiestneného na adrese educ1.javys.sk
Pri prvom prihlásení si zmeníte vstupné heslo.
Po prihlásení si zapíšete kontaktné údaje za organizáciu alebo organizácie, ktoré zastupujete.
Pre tieto organizácie zaregistrujete zamestnancov, ktorí sa majú zúčastniť vstupných testov pre získanie oprávnenia na vstup do areálov JAVYS a.s.
Zamestnanci automaticky získajú prístup ku vzdelávacím materiálom. Po ich preštudovaní bude možné zamestnancov nahlásiť na vypísané vstupné testy.

Vytvorenie prístupového konta kontaktnej osoby za dodávateľa

Titul
Meno
Priezvisko
Mailová adresa